• วิสัยทัศน์&
  พันธกิจ

 • “เรามุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในใจลูกค้า ของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทุกประเภทแบบครบวงจร ด้วยการดำเนินงาน
  แบบมืออาชีพ ที่ใส่ใจลูกค้า คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม”

  1. บริษัทฯ มุ่งพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพด้านต่างๆ อย่างมือ อาชีพแก่พนักงาน บุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิผลที่ดีเยี่ยมในการพัฒนาให้ องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
  2. บริษัทฯ มุ่งพัฒนาคุณภาพสินค้า การบริการ และสร้างความแตกต่างในการอยู่ อาศัย เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า พร้อม ยกระดับคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  3. บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมภาพลักษณ์ และสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ของบริษัทฯ เพื่อ การเติบโตอย่างยั่งยืน

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

ก่อตั้งโดย คุณไพบูลย์ วัฒนาเลขาวงศ์ ผู้ซึ่งได้การซึมซับประสบการณ์ จากครอบครัวของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ในกลุ่มเครือนิรันดร์ ได้ร่วมกับ หุ้นส่วนอีก 2 ท่าน พัฒนาโครงการในแนวสูง เป็นแห่งแรกบนย่านรัชดาภิเษก จํานวน 2 โครงการ ในปี 2537 ภายใต้การบริหารของบริษัท ไดมอนด์ รัชดา แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนบทบาทและทิศทางการดําเนิน ธุรกิจโดยได้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในแนวราบเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกระดับ เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการ

นอกจากนั้นยังมีการจัดวางโครงสร้างองค์กรใหม่ เพื่อรองรับการขยายงานและเติบโตของบริษัทฯ ด้วยการคัดสรรบุคลากรที่มีความชํานาญมากด้วยประสบการณ์มาร่วมงาน เพื่อพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง และมั่นคงในทุกๆด้าน รองรับการเติบโตของธุรกิจมุ่งเน้นในเรื่อง Community Management ด้วยการ ตอบสนองที่รวดเร็ว ตรงเวลา มีคุณภาพ เพื่อสร้างความประทับใจ และสร้างการจดจําอย่างยั่งยืน

เปิดตัวโครงการบ้านจัดสรรในแนวคิดใหม่ Modern Style โดยเน้นการออกแบบที่มาจากความ ต้องการของผู้บริโภคในการอยู่อาศัย การใช้พื้นที่ รวมถึงวิถีชีวิตประจําวันพร้อมเปิดตัวโครงการ ไม่ต่ำกว่า ปีละ 3 โครงการ ภายใต้ Concept “สวย… คุ้ม… เกินราคา”