แบบฟอร์มรับเรื่องแจ้งซ่อมแซมบ้าน

ขอบข่ายการรับประกันงานซ่อมของบริษัทและข้อยกเว้นการรับประกัน